Monthly Archives: April 2023


Chính phủ ban hành Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó nghiêm cấm việc mua, bán dữ liệu này dưới mọi hình thức. Theo Nghị định ban hành ngày 17/4, có hiệu lực từ 1/7, dữ liệu cá nhân được bảo vệ, bảo mật và lưu trữ […]

Chính phủ cấm mua bán dữ liệu cá nhân