Monthly Archives: September 2022


Từ 112 bản vẽ phác thảo, 15 mẫu Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của họa sĩ Bùi Trang Chước được chọn gửi Bộ Tuyên truyền để trình Thủ tướng. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, vừa phát […]

Hành trình sáng tạo Quốc huy Việt Nam